Ontwikkeling project Kardinge

BIOR staat voor ‘Beweegvriendelijke inrichting openbare ruimte’. Binnen BIOR, wordt tussen vier verschillende thema’s onderscheid gemaakt, namelijk, openbaar groen, openbaar water, open sportpark en bewegen met de wijk.

De afgelopen jaren is men het belang van BIOR steeds meer in gaan zien. Een beweegvriendelijke omgeving heeft namelijk een preventieve werking op de fysieke en mentale gezondheid van mensen en is erg belangrijk bij het gezond ouder worden.  Bewegen in de openbare ruimte zorgt onder andere voor minder overgewicht, het stimuleren van de motorische ontwikkeling van kinderen, het terugdringen van eenzaamheid bij ouderen, een verbetering van de sociale samenhang in een omgeving, een beter imago van de buurt en een stijging van de waarde van woningen in de betreffende buurt.

Sporten in de openbare ruimte is een van de pijlers binnen het meerjarenprogramma Sport & Bewegen, 2016-2020 van de Gemeente Groningen. In de nota ‘De Bewegende Stad’, visie op de inrichting van de sportieve en speelse openbare ruimte; is het doel geformuleerd om de openbare ruimte in de stad zo in te richten dat deze meer uitnodigt tot bewegen.

Het Kardingegebied is een nieuw project binnen De Bewegende Stad.

Het Kardingegebied in Groningen is een prachtig gebied vol sportieve mogelijkheden. Het doel van het project is alle gebruikers van het Kardinggebied, van alle leeftijden, uit te dagen in beweging te komen door het gebied optimaal in te richten. Hiervoor wordt een vernieuwend en interactief proces ingericht, waarbij met toekomstige gebruikers, verenigingen en scholen in gezamenlijkheid wordt gekeken naar een optimale inrichting van dit gebied.

Er wordt hierbij gebruik gemaakt van de huidige sportieve infrastructuur die Kardinge nu al heeft.

In 2018 is een start gemaakt met het project. Door middel van een interactief proces zijn wensen en behoeften opgehaald bij bewoners en stakeholders van het gebied, om zo te komen tot een adviesrapport waarin de ambities voor het Kardingegebied zijn beschreven.

Om inzicht te krijgen in het gebied, is een gebiedsscan uitgevoerd waarbij de stakeholders in kaart zijn gebracht. Deze stakeholders zijn via een enquête bevraagd naar de wensen en behoeften. In deze enquête is gevraagd naar de mate van gebruik, vorm van gebruik en wensen en behoeften met betrekking tot het gebied.

Vervolgens is op Braderijen in de wijken Beijum en Lewenborg gevraagd aan bewoners wat zij zouden willen met het Kardingegebied.

Op basis van de resultaten van de enquête en de braderijen is de volgende stap gezet. Namelijk de Beweegcafés, de beweegcafés zijn bijeenkomsten met gebruikers en stakeholders van het gebied waarin het project toegelicht en gepresenteerd werd en door middel van een (inter)actieve manier in gezamenlijkheid is gekomen tot de optimale inrichting en het bewegingsklimaat voor het Kardingegebied.

In totaal hebben er vier beweegcafés plaatsgevonden in het Kardingegebied. De eerste twee beweegcafés stonden in het teken van het ophalen van wensen en behoeften en de derde en vierde in de terugkoppeling hiervan.

Na een plenaire aftrap zijn de wensen en behoeften opgehaald door middel van het microfeedbacksysteem. Deelnemers werden met een plattegrond het Kardingebied ingestuurd. Op deze plattegrond waren elf verschillende spots aangeduid. Variërend van de Kardingeberg tot bijvoorbeeld het Zilvermeer. Eenmaal aangekomen bij de betreffende spot, moest de bijbehorende QR-code gescand worden met de mobiele telefoon. Vervolgens opende automatisch een microfeedback vragensessie over de betreffende spot. Op deze manier werden deelnemers uitgedaagd in beweging te komen en werd op een interactieve, innovatieve manier data opgehaald.

Aan de hand van de opgehaalde data uit beweegcafé 1 en 2 heeft ruimtelijk ontwerper en architect Alex van de Beld een verkennende schets gemaakt. Deze werd tijdens het derde beweegcafé gepresenteerd. Deelnemers mochten hier vervolgens hun mening over uiten en door middel van stickers prioriteiten voor het gebied kenbaar maken.

Gedurende het traject is gebleken dat het project Kardinge veel omvangrijker is geworden, dan in eerste instantie gedacht. De bij aanvang voor de hand liggende oplossing, namelijk het realiseren van een ‘BIOR-locatie’ lost het vraagstuk zoals gesteld: de openbare ruimte in het Kardingegebied zo inrichten dat deze meer uitnodigt tot bewegen, niet op. De sleutel tot een ontwerp van het Kardingegebied dat uitnodigt tot bewegen ligt hem in aanpassingen in de infrastructuur.  Het is dan ook gebleken dat het project veel meer beleidsdomeinen raakt dan alleen sport en bewegen. Neem bijvoorbeeld verkeer, veiligheid en infrastructuur.

Veel toekomstige gebruikers hebben meegedacht in het project en er zijn enorm veel verschillende ideeën uitgekomen. Er kan dan ook teruggekeken worden op een zeer positief proces, waarin wensen en behoeften van verschillende doelgroepen aan het licht zijn gekomen. Uit deze wensen en behoeften is een adviesrapport voortgevloeid, verdeeld over 3 verschillende scenario’s.

In het vierde en tevens laatste beweegcafé werd deze schets in combinatie met het adviesrapport aan de hand van een PowerPoint voorzien van afbeeldingen en filmpjes ter visualisatie gepresenteerd aan alle betrokkenen.

Tijdens dit laatste beweegcafé heeft de gemeente Groningen uitspraak gedaan over het vervolg van het project, namelijk het aanpakken van de voet van de berg door middel van de aanleg van een buitenfitness en een upgrade van het bestaande skatepark.

Meer weten? Neem contact op met Kennislab BIOR Noord, Mieke Zijl
mzijl@sportdrenthe.nl