Gevolgen en kansen uitstel Omgevingswet

De Omgevingswet zal niet per 1 januari 2021 in werking treden. De inhoud van de wet staat niet ter discussie, die is al door de Eerste en Tweede Kamer aangenomen. De nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet is 1 januari 2022. Het Rijk en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen willen extra tijd en ruimte bieden voor een goede invoering van de wet. Het uitstel geeft provincies en gemeenten meer voorbereidingstijd op de Omgevingswet. Zij kunnen doorgaan met het opstellen van een Omgevingsvisie en lokale programma’s. Het uitstel heeft wel direct betekenis voor de te volgen procedures en de instrumenten die daarbij horen. Er zal langer gebruik gemaakt worden van de bekende producten. Het uitstel biedt kansen om te bepalen hoe eenvoudiger aan de fysieke leefomgeving gewerkt kan worden.

KennisLab BIOR Noord kan provincies en gemeenten adviseren en begeleiden bij het realiseren van een gezonde leefomgeving, ook binnen de Omgevingsvisie. De meerwaarde van sport en bewegen voor het realiseren van doelstellingen buiten de sport wordt zo onderdeel van de visievorming en de uitvoeringsprogramma’s. Want een beweegvriendelijke openbare ruimte draagt bij aan een gezonde leefomgeving en gezonde inwoners. Maar ook aan leefbaarheid, duurzaamheid, participatie en mobiliteit.

Bij vragen kun je contact opnemen via https://www.kennislabbiornoord.nl/contact/.

Het Inspiratiedocument van VNG, Tour de Force en CROW-KpVV biedt concrete handvatten voor het benutten van de instrumenten die de Omgevingswet biedt voor het bevorderen van fietsen en lopen.