De Buurtsportcoach als katalysator voor beweegvriendelijke buurten

In dit tweejarig SIA RAAK onderzoeksproject ‘Buurtsportcoach als katalysator voor beweegvriendelijke buurten’, werken we toe naar een open en online leeromgeving voor buurtsportcoaches om te kunnen samenwerken in en aan een beweegvriendelijke buurt. Het Kennislab BIOR noord participeert in dit project vanuit ‘het veld’. Wat is dit precies voor een project?

De Buurtsportcoach als katalysator voor beweegvriendelijke buurten
Hoe kunnen we buurtsportcoaches beter toerusten om als schakel tussen beleidsmakers en inwoners, samen met andere professionals, beweegvriendelijke buurten te faciliteren, realiseren of beter gebruiken? Dat is de vraag die we in dit tweejarig onderzoeksproject, medegefinancierd door Regieorgaan SIA onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) gaan beantwoorden. Het resultaat is een online leeromgeving, toegankelijk voor iedereen.

Buurtsportcoach als katalysator
Anno 2019 zijn er ruim 5000 buurtsportcoaches (BSC’s) actief in Nederland, met als kerntaak het organiseren van een passend sport- en beweegaanbod in de buurt en het verbinden van actoren uit onderwijs, cultuur, zorg, welzijn, kinderopvang en het bedrijfsleven. De werkomgeving van de buurtsportcoach wordt steeds complexer en vereist intersectoraal samenwerken om in te spelen op urgente maatschappelijke vraagstukken. De toegenomen aandacht voor beweegvriendelijke buurten is zo’n vraagstuk dat gemeenten voor de uitdaging stelt om de openbare ruimte beter aan te laten sluiten bij wensen en behoeften van inwoners.  Door de komst van de Omgevingswet worden gemeenten uitgedaagd om nog meer integraal te werken. Burgerparticipatie is hierbij een vereiste.

Van buurtsportcoaches wordt op verschillende vlakken veel gevraagd. In een complexe omgeving, met steeds meer verschillende actoren vanuit diverse expertises en metuiteenlopende belangen, is het verbinden en schakelen een uitdaging. Bovendien worden ze omwille van hun actiegerichte aanpak en hun actieve rol in de wijk, steeds meer betrokken bij vragen rondom het sportief inrichten van de openbare ruimte. Maar ook dit vraagt andere en specifieke competenties.

“Als buurtsportcoach krijg ik steeds meer te maken met buurtwerkers, jongerenwerkers en organisaties zoals de GGD die allemaal iets willen met de buurten waarin ik actief ben. Ik zou graag meer met hen samenwerken, maar weet niet hoe ik dit het best kan aanpakken?” (Buurtsportcoach)

Daarom werken we in dit onderzoeksproject, onder andere samen met buurtsportcoaches, toe naar een open en online leeromgeving die hen in staat stelt die verbindende rol in de buurt op te pakken en te werken in en aan een beweegvriendelijke omgeving. De leeromgeving omvat een set van methoden, instrumenten, strategieën en kennis die buurtsportcoaches op maat ondersteunt om te werken in en aan een beweegvriendelijke omgeving.

In dit onderzoeksproject werken de volgende consortiumpartners samen:  Hanzehogeschool Groningen; lectoraat praktijkgerichte sportwetenschap, Fontys Hogeschool Sociale studies; lectoraat beroepsinnovatie social work, Fontys Hogeschool Management Economie & Recht; lectoraat de ondernemende regio, Sportservice Noord Brabant, Kennislab BIOR Noord, Kenniscentrum Sport, Vereniging Sport & Gemeenten en TU/E Faculteit bouwkunde en Fontys Sporthogeschool;Lectoraat Move to Be als penvoerder.

Meer informatie
Wil je meer weten over dit onderzoek of heb je interesse om mee te doen? Kijk eens op deSportfoliovan Fontys Sporthogeschool of neem contact op met Kennislab BIOR Noord.