Ontwikkeling beweegpark Active Ageing Campus als broedplaats voor innovatie

In 2017 is op de Zernike Campus gestart met het project Active Ageing Campus. Een 2 jarig project die als doel heeft om bezoekers/bewoners van de Zernike Campus (o.a. studenten en medewerkers van de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen, medewerkers van bedrijven, omwonenden) middels het sportief inrichten van de openbare ruimte aan te zetten tot bewegen. Een project waarbij verschillende stakeholders betrokken zijn die gevestigd zijn op de Zernike Campus. Binnen het project is veel onderzoek gedaan naar de behoeften van de verschillende gebruikers en de (on)mogelijkheden die de openbare ruimte biedt en zijn er tevens evenementen georganiseerd om het gebruik van de beschikbare openbare ruimte/ faciliteiten te activeren.

Naast de ontwikkelingen en opgedane kennis en ervaringen binnen dit project, werd er binnen het Instituut voor Sportstudies geconstateerd dat ook binnen het onderwijs in toenemende mate aandacht is voor bewegen in de openbare ruimte en dat daarvoor binnen de huidige onderwijsaccommodatie geen ruimte is om de studenten daarin les te geven. Er is daarom besloten om de behoeften die werden uitgesproken binnen het project en de behoefte die binnen het onderwijs aanwezig is, te bundelen en te komen tot een beweegpark bij het Instituut voor Sportstudies, Zernikelaan 17.

Dit beweegpark zal gebruikt worden voor onderwijsactiviteiten van het Instituut voor Sportstudies evenals de overige bezoekers van de campus. Doel van dit beweegpark is daarnaast om ruimte te bieden aan nieuwe innovaties op het gebied van bewegen in openbare ruimte zodat met inzet van studenten deze innovaties ook getest en geoptimaliseerd kunnen worden.  Doelstelling is om dit beweegpark gerealiseerd te hebben voor aanvang van het studiejaar 2019-2020.